Čaro batiky

24. 8. 2017 sme v priestoroch nášho DSS Prameň uskutočnili tvorivý workshop pod názvom Čaro batiky. Naši prijímatelia sociálnych služieb sa naučili techniku farbením, ktorou vytvárali na tričkách rôzne pestré a zaujímavé vzory. Ako motivácia poslúžila aj možnosť vziať si vlastnoručne zafarbené tričko domov. 
Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.

Viac foto nájdete TU.

Rekondično-turistický výlet Terchová

V dňoch 19. – 22. 6. 2017  sme navštívili Jánošíkovú obec Terchová, odkiaľ sme podnikali výlety do okolitých miest. V Rajeckej Lesnej sme obdivovali Slovenský betlehem, v Čičmanoch si pozreli domy s ľudovou architektúrou a v Rajeckých Tepliciach sa prešli kúpeľným parkom. Záverečný večer bol spestrený opekačkou, spevom a tancom.

Viac foto nájdete TU.

Stretnutie rodičov dňa 19.05.2017

Prítomní: 
rodičia podľa prezen. listiny
vedúca str. DSS Prameň p. Mgr. Hadvičáková, zamestnanci – p. Mgr. Petrová , p. Mladá

Program:
1. privítanie prítomných ,akcie a výlety, oznamy
2. rôzne
3. program

K bodu 1 
P. Hadvičáková privítala prítomných rodičov a ospravedlnila neprítomnosť p. riaditeľky PhDr. Dupákovej. 

A k c i e 
  • 1.6. 2017 budeme mať športový deň spojený so špekáčikmi a gulášom,
  • 1-dňový výlet na Fuggerov dvor v Selciach, ktorý bude kompenzáciou pre klientov, ktorí sa nezúčastnia výletu v mesiaci jún,
  • 4-dňový športovo turistický výlet v mesiaci jún 2017 – bližšie informácie a pokyny budú tesne pred odchodom. Prosíme rodičov o vhodné oblečenie a obuv.


O z n a m y
  • zatvorenia zariadenia : str. DSS PRAMEŇ bude v období letných prázdnin uzatvorené v období od 10.7. do 30.7.2017 ( tri týždne ). Počas zatvorenia str. DSS Prameň bude poskytovať a zabezpečovať dennú sociálnu službu DD a DSS Senium,
  • prehľad čerpania dovoleniek klientov je vyvesený na nástenke pri vchodových dverách. Z celkového počtu dní dovolenky sa odrátajú dni, kedy je str. DSS zatvorené, 
  • žiadame rodičov, aby v pondelok oboznamovali zamestnancov so zdravotným stavom svojich detí ( nevoľnosti a pod. počas víkendu ),
  • odsúhlasila sa zbierka á 1,- € na zakúpenie základných liekov, ktorá bude prirátaná k strave za mesiac 6/2017 


K bodu 2
Členovia ZMPM pri DSS boli oboznámení s ročnou správou o hospodárení a použití finančných prostriedkov za rok 2016. Zvolila sa nová podpredsedníčka p. Rozenbergová. Všetkým, ktorí prispeli 2% z daní ĎAKUJEME, osobitne p. Bobákovej a mestu Banskej Bystrici  za významnú finančnú pomoc.

K bodu 3
Nasledoval program básní, piesní a tanca  ku Dňu matiek. 

Zapísala: Mladá Andrea