Rekondično-turistický výlet Terchová

V dňoch 19. – 22. 6. 2017  sme navštívili Jánošíkovú obec Terchová, odkiaľ sme podnikali výlety do okolitých miest. V Rajeckej Lesnej sme obdivovali Slovenský betlehem, v Čičmanoch si pozreli domy s ľudovou architektúrou a v Rajeckých Tepliciach sa prešli kúpeľným parkom. Záverečný večer bol spestrený opekačkou, spevom a tancom.

Viac foto nájdete TU.

Stretnutie rodičov dňa 19.05.2017

Prítomní: 
rodičia podľa prezen. listiny
vedúca str. DSS Prameň p. Mgr. Hadvičáková, zamestnanci – p. Mgr. Petrová , p. Mladá

Program:
1. privítanie prítomných ,akcie a výlety, oznamy
2. rôzne
3. program

K bodu 1 
P. Hadvičáková privítala prítomných rodičov a ospravedlnila neprítomnosť p. riaditeľky PhDr. Dupákovej. 

A k c i e 
 • 1.6. 2017 budeme mať športový deň spojený so špekáčikmi a gulášom,
 • 1-dňový výlet na Fuggerov dvor v Selciach, ktorý bude kompenzáciou pre klientov, ktorí sa nezúčastnia výletu v mesiaci jún,
 • 4-dňový športovo turistický výlet v mesiaci jún 2017 – bližšie informácie a pokyny budú tesne pred odchodom. Prosíme rodičov o vhodné oblečenie a obuv.


O z n a m y
 • zatvorenia zariadenia : str. DSS PRAMEŇ bude v období letných prázdnin uzatvorené v období od 10.7. do 30.7.2017 ( tri týždne ). Počas zatvorenia str. DSS Prameň bude poskytovať a zabezpečovať dennú sociálnu službu DD a DSS Senium,
 • prehľad čerpania dovoleniek klientov je vyvesený na nástenke pri vchodových dverách. Z celkového počtu dní dovolenky sa odrátajú dni, kedy je str. DSS zatvorené, 
 • žiadame rodičov, aby v pondelok oboznamovali zamestnancov so zdravotným stavom svojich detí ( nevoľnosti a pod. počas víkendu ),
 • odsúhlasila sa zbierka á 1,- € na zakúpenie základných liekov, ktorá bude prirátaná k strave za mesiac 6/2017 


K bodu 2
Členovia ZMPM pri DSS boli oboznámení s ročnou správou o hospodárení a použití finančných prostriedkov za rok 2016. Zvolila sa nová podpredsedníčka p. Rozenbergová. Všetkým, ktorí prispeli 2% z daní ĎAKUJEME, osobitne p. Bobákovej a mestu Banskej Bystrici  za významnú finančnú pomoc.

K bodu 3
Nasledoval program básní, piesní a tanca  ku Dňu matiek. 

Zapísala: Mladá Andrea

Výročná správa ZPMP v Banskej Bystrici, DSS Prameň, Dolná Strieborná 5 za rok 2016


ZPMP v Banskej Bystrici je miestna organizácia ZPMP v SR. Hlavným cieľom je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti, podpora činností a opatrení zameraných v prospech ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín.

ZPMP v Banskej Bystrici

Členovia výboru alebo správnej rady:
Mgr. Mgr. Miroslava Petrová – predsedníčka, sociálna pracovníčka
Emília Mlynáriková – podpredsedníčka, rodič

Členovia revíznej komisie alebo dozornej rady:
Jiřina Binderová – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Andrea Mladá – sociálna pracovníčka
Ing. Miroslava Mošková – rodič

ZPMP v Banskej Bystrici podporilo v roku 2016 nasledujúce aktivity:

 • 12. 1. – 16. 2. 2016 tanečný workshop v Divadle Štúdio tanca, zúčastnilo sa 8 – 10 klientov
 • Masáže: 
- 14. 1. 2016 8 klientov + 4 zamestnanci
- 27. 1. 2016 8 klientov + 2 zamestnanci
- 11. 2. 2016 8 klientov + 4 zamestnanci
- 25. 2. 2016 7 klientov + 5 zamestnancov
- 10. 3. 2016 6 klientov + 4 zamestnanci
- 24. 3. 2016 5 klientov + 6 zamestnancov7. 4.  2016 8 klientov + 4 zamestnanci
- 21. 4. 2016 12 osôb
- 5. 5. 2016 9 klientov + 3 zamestnanci
- 19. 5. 2016 6 klientov + 4 zamestnanci
 • 9. 2. 2016 Maškarný ples – financovanie ozvučenia
 • 24. 5. 2016 návšteva rodinného filmu „Pat a Mat vo filme“ v kine Cinemax, zúčastnilo sa 24 klientov + 4 zamestnanci ako sprievod 
 • Dopoludnie v areále Športcentrum Ekoma v Sekierskej doline, zúčastnilo sa 12 klientov + 5 zamestnancov ako sprievod
 • 26. – 29. 6. 2016 Rekondično-integračný pobyt na Liptove a Orave, zúčastnilo sa 20 klientov + 4 zamestnanci ako sprievod
 • 8. 9. 2016 Komunitný festival Inter Nos – Medzi Nami v Žiline, zúčastnilo sa 6 klientov + 2 zamestnanci ako sprievod
 • 20. 9. 2016 prehliadka umeleckej tvorivosti „ Ladomerský anjel“ v Ladomerskej Vieske, zúčastnilo sa 16 klientov + 5 zamestnanci ako sprievod
 • 4. 10. 2016 Návšteva ZOO Bojnice pri príležitosti Medzinárodného Dňa zvierat, zúčastnilo sa 23 klientov + 6 zamestnancov ako sprievod
 • 7. 10. 2016 Derniéra výstavy pri realizícii projektu Nadácie SPP OPORA v Hodinovej veži na Nám. SNP - občerstvenie 
 • 11. – 12. 10. 2016 Fotokurz  v profesionálnom fotoateliéry, zúčastnilo sa 6 klientov
 • 18. 10., 15. 11., 29. 11., 13. 12. 2016 Tvorivé dielne v Remeselnej dielni SOS, zúčastnilo sa 7 – 8  klientov
 • 19. 10. 2016  Benefičný koncert „Na krídlach anjelov“ v Žiari nad Hronom, zúčastnilo sa  8 klientov + 2 zamestnanci ako sprievod  - cestovné
 • 28. 11. 2016 Divadlo z Pasáže predstavenie „Malý princ“, 5 klientov + zamestnanec ako sprievod 
 • Vybavenie multisenzorickej miestnosti Snoezelen: viacžilové optické vlákna, sedacie vaky 3 ks, bublinkový valec Maxi + destilovaná voda, LED lampa s optickými vláknami, hviezdna korytnačka


Ďakujem našim priaznivcom, jednotlivcom aj právnickým osobám, ktoré nám v roku 2016 finančne prispeli či venovali 2 % zo svojich daní a umožnili tak realizovať naše zámery a aktivity.

Účtovná uzávierka:

tanečný workshop  114,00 €
masáže 525,00 €
voľnočasové aktivity 212,00 €
( kino, divadlo, maškarný bál, remeselná dielňa, fotokurz )
výlety : 1 175,25 €
(  Dopoludnie v areále Športcentrum Ekoma v Sekierskej doline, Rekondično-integračný pobyt na Liptove a Orave, „ Ladomerský anjel“ v Ladomerskej Vieske,  ZOO Bojnice, „Na krídlach anjelov“ v Žiari nad Hronom, Komunitný festival v Žiline )
Cestovné náklady : 716,94 €
Derniéra výstavy pri realizícii projektu Nadácie SPP OPORA : 25,02 €
Vybavenie multisenzorickej miestnosti Snoezelen: 2 033,34 €
Ostatné: ( členské, poplatok registrácie, poštovné náklady a pod....) 92,71 €

Finančné prostriedky na účte OZ:

1.1.2016 4 560,55 €
31.12.2016 6 486,54 €
2% z daní 4 786,61 €
   

V Banskej Bystrici 24. 04. 2017