2 percentá


Koľko percent môžem poukázať?

Som fyzická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %.

Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie.

Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní, 

rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.

Som právnická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely.

V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi. 

Podávam si daňové priznanie sám

- Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

- Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na

  nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu

  alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

Poznámka:

Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:

- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. 

- K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Viac informácií k náležitostiam tlačiva nájdete na Finančnej správe SR...

Lehoty správcu dane na vyplatenie

Po splnení zákonných podmienok prevedie správca dane podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do 3 mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia.


Nami predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť po kliknutí SEM.


Medovníčky

 

16. 12. 2020 sme piekli medovníčky, vôňa ktorých sa šírila celou budovou.

Celú fotogalériu nájdete TU.

Zber papiera

 16. 12. 2020 sme opäť vyhodnotili zber papiera. Ďakujeme všetkým , ktorí priniesli a prispeli tak na zlepšenie kvality našich činností. Najviac nazbierali:

1. Lucka Sedmáková

2. Marek Ťažký

3. Janka Rejdovianová